Założenia i cele Aktualności Komitet Sterujący Kontakt

system inteligentnego monitoringu przestrzeni i obiektów szczególnego znaczeniaCelem projektu Simpoz realizowanego w Katedrze Automatyki Akademii Górniczo Hutniczej jest stworzenie wydajnego narzędzia wspomagającego proces nadzoru przestrzeni i obiektów publicznych, w oparciu o automatyczną analizę obrazów cyfrowych. Tanie i łatwo dostępne kamery obserwacyjne połączone z szybkimi sieciami przesyłu danych obrazowych powodują, że można gromadzić dowolną liczbę danych obrazowych i wideo, pozwalających (pozornie) wiedzieć w każdej chwili wszystko o monitorowanej przestrzeni lub o obiekcie szczególnego znaczenia.

Jest to jednak możliwość potencjalna, bowiem przy dużej liczbie punktów obserwacyjnych znika wprawdzie kwestia niedostępności informacji o tym, co się dzieje w takim lub innym fragmencie monitorowanego obszaru, istotnym problemem staje się jednak równoczesna obserwacja obrazów z wielu kamer. Jeden obserwator nie może ogarnąć wzrokiem więcej niż kilka do kilkunastu obrazów, a dzielenie strumienia informacji wizyjnej na fragmenty przypisane do różnych obserwatorów obniża skuteczność wykrywania zagrożeń wynikającą z możliwości obserwowania podejrzanego zachowania intruza przemieszczającego się pomiędzy sektorami obserwacji. Realne zagrożenie terroryzmem wymusza poprawę zabezpieczenia ważnych obiektów. Może być to realizowane przez wzrost liczby zatrudnionych pracowników ochrony lub poprawę efektywności ich pracy. W sytuacji długotrwałego obserwowania scen, które nie zawierają żadnych podejrzanych treści u osób pełniących funkcje obserwatorów dochodzi do zjawiska psychologicznego zwanego deprywacją (długotrwały brak istotnych bodźców aferentnych) – co radykalnie obniża ich czujność i stwarza wielkie prawdopodobieństwo braku właściwej reakcji w momencie, kiedy pojawi się realne zagrożenie. Tę trudną, odpowiedzialną i stresującą pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów szczególnie chronionych trzeba więc wspomagać odpowiednią techniką.

Celem projektu jest stworzenie zaawansowanego systemu analizy obrazu wspomagającego proces nadzoru. Wymaga to opracowania koncepcji i realizacji złożonych algorytmów, których podstawowymi zadaniami są: detekcja i śledzenie ruchomych obiektów, wykrywanie naruszenia stref zabronionych oraz lokalizacja porzuconych przedmiotów. Powstający system musi być elastyczny pod względem możliwości dostosowywania się do zmiennego otoczenia oraz związanych z tym zmian metod analizy. Będzie to możliwe dzięki integracji algorytmów z modułem wspierającym elastyczne zarządzanie informacją uzyskaną z nadzorowanych stref. Dzięki klasyfikacji i automatyzacji obsługi, możliwa będzie szybsza reakcja w sytuacjach kryzysowych oraz oddzielenie informacji o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa - od informacji mniej istotnych.

Obecnie tworzone oprogramowanie przetwarza i klasyfikuje nie tylko pojedyncze obrazy (pochodzące z badań medycznych, eksperymentów biologicznych, oceny śladów kryminalistycznych, obróbki obrazów fotografii cyfrowej itp.), ale także w coraz szerszym zakresie analizuje sekwencje takich obrazów (w postaci zarejestrowanych filmów lub strumieni wideo, otrzymywanych na bieżąco z kamer). Spośród wielu zastosowań techniki cyfrowej analizy obrazów, coraz powszechniej wymieniany jest monitoring, czyli zdalna obserwacja interesujących nas miejsc.

© 2012 Eltcrac System Kraków. All rights reserved.